درباره تلویزیون اینترنتی زنان در تلویزیون صدای آمریکا


۲۹ تیر ۱۳۹۱


زنان تی وی


یک مصاحبه  مختصر و مفید و دوستانه که حمیده آرمیده در صدای آمریکا با محبوبه عباسقلی انجام داده است. در مورد اینکه چرا زنان تلوزیون لازم دارند و منابع مالی زنان تی وی و تفاوتش با تلویزیون های جریان اصلی چیست؟ این مصاحبه در زمان افتتاح تلوزیون زنان در ژانویه ۲۰۱۲ انجام شده است.