فرنگیس حبیبی؛ مادر روزنامه نگاری در هجرت


۲۸ شهریور ۱۳۹۱


زنان تی وی


فرنگیس حبیبی مادر روزنامه نگاری در مهاجرت است. برای دخترکانی که با صدای او از کودکی مانوس شده اند و حالا خودشان روزنامه نگاران تبعیدی اند؛ زندگی پرفراز و نشیب فرنگیس حبیبی  چشم انداز مسیر اینده است. اما برای مخاطبان آثار فرنگیس حبیبی؛  او نه تنها مدیر سابق رادیو فرانسه بلکه چهره فرهنگی و روشنفکری شناخته شده ای است که هیشه حرفی برای گفتن داشته است.

آیدا قجر در برنامه بهارستان به خانه فرنگیس می رود تا از گوشه های ناگفته زندگی او؛ از فراز و نشیب های زندگی حرفه اش و مسیر طولانی که تا خانه آرام او در حومه پاریس بپرسد.