فستیوال فیلمی که فقط زن ها به آن راه دارند


۳ آذر ۱۳۹۲


مریم ویولت


این سوال ما از برگزار کنندگان  فستیوال فیلم های فمنیستی در لندن است  که چرا می خواهند فستیوال فیلم مستقل برای فقط زن ها داشته باشند و یا به تعبیر دیگر منحصرا زنانه خود را داشته باشند. حتی در بسیاری از نشست ها مردان به جمع راه داده نمی شدند!

در این گزارش خیلی ساده از آنها خواسته ایم که برای بینندگان فارسی زبان ما توضیح دهند چه ضرورتی دیده اند که با توجه به شرایط موجود که در اغلب کشورها زنان و مردان فرصت های برابر در اختیار دارند به فیلم های زنان برای زنان توجه ویژه و انحصاری بکنند.  در عین حال معرفی سریعی از فیلم ها کرده ایم.

این فستیوال دومین سال خود را در ماه نوامبر با موفقیت پشت سر گذاشت  و جالب این است که هر بار بدون کمک مالی نهادهای سنتی  و تنها با  جمع آوری کمک های مردمی توسط دو خانم با انگیزه به ثمر رسیده است.