مهناز محمدی برای پنج سال به زندان رفت


۱۷ خرداد ۱۳۹۳


محبوبه عباسقلی زاده


مهناز محمدی زنی که فیلم سازی را وارد جنبش زنانی ها کرد امروز ۱۷ خرداد ۹۳ برای اجرای حکم پنج سال حبس راهی زندان اوین شد. او امروز ساکی که دیروز بسته بود و کتابهایی که پریروز از شهر کتاب خریده بود برداشت و رفت پشت درهای آهنی اوین.
در این ویدیو، یک روز قبل از معرفی اش به اوین با او گفتگو می کنم. حرفهای زیادی می زند از اینکه خسته است از حالت تعلیق، از اینکه برایش دیگر داخل و بیرون زندان یکی شده است، از نارفیقی های آدم های دوروبر، از کینه توزی های بازجو و از تنهایی اش بعد از رفتن ما ….. و من فقط می خواهم روی یک پروفایل کوتاه از وضعیت محکومیتش تمرکز کنم. به خودم می گویم وقت هست به اندازه پنج سال که در آرشیوم بگردم برای درست کردن یک مستند خوب از رفیقی که برای اولین بار دوربین دستم داد.
بنابراین خیلی چیزها را حذف کردم و این ویدیو فقط نشان دهنده حال اوست یک روز قبل از سفر به اوین برای پنج سال.
در این فیلم از او خداحافظی نکرده ام چون برای همه ساخته شده است.
اما همه شب گذشته منتظرش بودم که از مهمانی خداحافظی اش برگردد تا چشم در چشم او در اسکایب بدوزم و اعتراف کنم که شاید اگر از ایران نرفته بودم من و دوستان دیگر، نمی گذاشتیم کار او به اینجا بکشد و او دلداری ام داد که حالا که آنجایی، پس صدای من باش.
امروز به وکیلش مریم کیان ارثی زنگ زدم: گفت که ساعت یازده رفت خودش را معرفی کرد. گفت پس از ساعتی برگشت و به ما که بیرون در منتظرش بودیم خبر داد که اجرای حکمش قطعی است، حساب باز کرد ساکش را از ما گرفت و رفت….
وکیلش گفت که حالا تنها امید ما به این است که مگر با مرخصی اش به قید وثیقه موافقت کنند و گفت که این کار آسانی نیست.
پنح سال حبس شوخی نیست….