ختنه زنان و ترمیم کلیتوریس


  • Screen Shot 2015-07-28 at 15.30.34 سرو چم
    سرو چم یکی از کهن‌سال‌ترین درختان ایران است. این درخت در روستای چم، یکی از روستا…

۹ بهمن ۱۳۹۴


سوده راد


ختنه زنان و ترمیم کلیتوریس

مهاجران آفریقایی و به‌ویژه جوامع مسلمان پدیده ختنه زنان را با خود به اروپا آوردند. ختنه زنان یا همان قطع بخشی از کلیتوریس وقتی وارد مطالعات پزشکی فرانسوی‌های می‌شود که بخش قابل‌توجهی از زنان آفریقایی مجبور می‌شوند برای درمان خود به پزشک مراجعه کنند.

اما ختنه زنان آنچنان به دستگاه‌های جنسی زنان و بخصوص کلیتوریس آسیب می‌زند که زنان قربانی باید برای همیشه از خیر لذت جنسی بگذرند. دکترهایی که سوده راد با آن‌ها در پاریس مصاحبه کرده  است می‌گویند آسیب به کلیتوریس ناشی از ختنه قابل‌ترمیم است. پزشکان کلیتوریس را عضو حدوداً۱۲ سانتی‌متری می‌دانند که تنها بخش کوچکی از آن نمایان است.

این گزارش فقط در مورد ختنه نیست و به موضوعات جالب دیگری در مورد نحوه لذت جنسی زنان هم – البته در ضمن بررسی اثرات ختنه زنان – می‌پردازد که برای خیلی‌ها راهگشاست!