فمنیسم +7


  • majid2 حجاب و برهنگی در هنر ماجیدا خاطاری

    نمایش حجاب و برهنگی و ترکیب معنا دار بین بدن های تراشیده زنانی که غرب تبلیغ می کند و کدهای اسلامی مثل حجاب و برقع […]

  • mahsa-site این روزهای مهسا

    روایت های زنانه از جنبش ما عنوان طرح جدید زنان تی وی در غالب کمیک استریب های متحرک است این طرح مجموعه ای ویدیویی است […]

  • آبجیز؛ زیبا شیرازی و اعظم علی

    سه زن هنرمند خواننده از سه نسل و تیپ هنری مختلف در مورد فمینیسیم و زنانگی در کارهایشان حرف می‌زنند. لونا شاد این بار به […]